esar.kru.ac.th/e-sar/

เอกสารและแบบฟอร์มงานประกันฯ
 เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์ม มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2560 (SAR)

ปก คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน

     หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป (การกำกับมาตรฐาน)    สำหรับเกณฑ์ปี 2548      สำหรับเกณฑ์ปี 2558

     หมวด 2  อาจารย์

     หมวด 3  นักศึกษาและบัณฑิต

     หมวด 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

     หมวด 5  การบริหารหลักสูตร

     หมวด 6  ข้อคิดเห็น

     หมวด 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร

     หมวด 8  แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้

   

แผนยกระดับคุณภาพหลักสูตร

     - แบบฟอร์มแผนยกระดับคุณภาพหลักสูตร

 

แบบฟอร์มการใช้งานระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

     - แบบฟอร์มขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร

     - แบบฟอร์มขอตัดตัวบ่งชี้การประเมินระดับหลักสูตร 

ผู้เขียน :admin วันที่ :2017-10-05 11:14:36 แก้ไชวันที่ :2018-03-21 16:11:13
เอกสารเขียน SAR ระดับมหาวิทยาลัย
เอกสาร/แบบฟอร์ม สำหรับกรรมการประเมิน
เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับคณะ
เอกสาร/แบบฟอร์ม ระดับหลักสูตร

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ