esar.kru.ac.th/e-sar/

ข่าวประชาสัมพันธ์
 คู่มือประกันฯ สกอ. ฉบับ พ.ศ. 2557

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2557 (ปกสีชมพู)

     - พิมพ์ครั้งที่  3  สิงหาคม  2560  (ปกสีชมพู)

 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2557 (ปกสีม่วง)

     - พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม  2558  (ปกสีม่วง)   

     - คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2557 (อธิบายเพิ่มเติมปกสีม่วง)

     - ปรับแก้เกณฑ์การประเมินระดับคณะ (ปกสีม่วง) 

ผู้เขียน :admin วันที่ :2017-10-02 10:15:09 แก้ไชวันที่ :2018-09-11 16:38:12
ISCED - F 2013
คู่มือ EdPEx ฉบับภาษาไทยของ สกอ.
คู่มือประกันฯ สกอ. ฉบับ พ.ศ. 2557

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ