esar.kru.ac.th/e-sar/

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนรับรองคุณภาพ (TQR)

ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนรับรองคุณภาพ (TQR) 

ผู้เขียน :admin วันที่ :2017-10-02 10:15:57 แก้ไชวันที่ :2017-12-14 12:54:45
ทดสอบการประชาสัมพันธ์
วิธีการเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร / สถาบัน / TQR
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนรับรองคุณภาพ (TQR)

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ