esar.kru.ac.th/e-sar/

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทดสอบการประชาสัมพันธ์

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  ณ  อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการนำเสนอในวันดังกล่าว

              โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ  "คลิก" 

ผู้เขียน :admin วันที่ :2019-07-11 20:43:24 แก้ไชวันที่ :2019-07-12 14:26:08
ทดสอบการประชาสัมพันธ์
วิธีการเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร / สถาบัน / TQR
รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)
ขั้นตอนการเสนอขอขึ้นทะเบียนรับรองคุณภาพ (TQR)

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ