esar.kru.ac.th/e-sar/    
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

การผลิตบัณฑิต 
         1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

         1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

         1.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

         1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

         1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การวิจัย 
         2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

         2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

         2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
การบริการวิชาการ 
         3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         4.1 ระบบแลกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ 
         5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

         5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

         5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ