esar.kru.ac.th/e-sar/    
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

การกำกับมาตรฐาน 
         1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
บัณฑิต 
         2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งงชาติ

         2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
นักศึกษา 
         3.1 การรับนักศึกษา

         3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

         3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
อาจารย์ 
         4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

         4.2 คุณภาพอาจารย์

         4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
         5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

         5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

         5.3 การประเมินผู้เรียน

         5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
         6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานประกันคุณภาพฯ